Prohlášení o využití Google Analytics | Dezinfekce HARTMANN

Využití Google Analytics

Tato stránka použı́vá službu Google Analytics, poskytovanou společnostı́ Google, Inc. (dále jen "Google").

Služba Google Analytics použı́vá souborů cookies (odkaz na prohlášenı́ o použı́vánı́ cookies). Informace o užı́vánı́ stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společnostı́ Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užı́vat těchto informacı́ pro účely vyhodnocovánı́ užı́vánı́ stránky a vytvářenı́ zpráv o jejı́ aktivitě, určených pro jejı́ provozovatele, a pro poskytovánı́ dalšı́ch služeb týkajı́cı́ch se činnostı́ na stránce a užı́vánı́ internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetı́m osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetı́ osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Kvůli ochraně Vašeho soukromı́ jsme upravili službu Google Analytics tak, aby nezaznamenávala Vaši IP adresu.

Služba Google Analytics je rozšı́řena o souvisejı́cı́ reklamnı́ funkce poskytované společnostı́ Google, a to:

  • přehledy zobrazenı́ v reklamnı́ sı́ti Google,
  • remarketing (zobrazovánı́ reklam v obsahové sı́ti na základě zhlédnutých produktů),
  • rozšı́řené demografické přehledy (reportovánı́ anonymnı́ch demografických dat).

Vı́ce informacı́ o zpracovánı́ a využitı́ dat najdete ve smluvnı́ch podmı́nkách společnosti Google.

Jak zakázat sledování Google Analytics

Chcete-li zablokovat odesı́lánı́ anonymnı́ch statistik pomocı́ nástroje Google Analytics, můžete k tomu využı́t plugin poskytovaný společnostı́ Google. Tento plugin je třeba stáhnout a nainstalovat do Vašeho prohlı́žeče.